Terrossos i torres

El meu avi era pagès a Elna (Rosselló) i me recordi ben bé que quan parlava del sucre deia «un terròs o terrosset de sucre», en canvi, quan volia assenyalar un tros petit i solt de terra compacta deia, sempre, «una torre».

Exemple: «Voliï saltar l’embega i sun estropassat amb una torre. Sun caigut de cul dins l’aigua».

La paraula torre, pronunciada turre segons la pronunciació rossellonesa, és encara ben viva xo dels hortolans de la rodalia.

L’accepció número 10 de l’entrada torre del DCVB diu: «Terròs, massa compacta de terra (Rosselló); cast. terrón».

Joan Bosch d’Elna, des de Tolosa de Llenguadoc

Torneu a terròs

Mot relacionat