estar sant Pere canviant els mobles

Definició

Tronar.

Ja està sant Pere canviant els mobles. Prompte plourà.

Etimologia

moble — Del llatí mobilis, ‘movible’. Altres mots de la mateixa família són immoble (originalment ‘que no es pot moure’), mobilitzar, remoure, emoció, motiu i motor.

Usos