Sobre l’etimologia de ‘raïl’


Joan Veny, «Valencianitat del Curial», dins Estudis lingüístics i culturals sobre ‘Curial e Güelfa’, a cura d’Antoni Ferrando (Amsterdam i Filadèlfia: John Benjamins Publishing Company, 2012), pàg. 1.104

Mot relacionat