Il·lustracions de relles

 


 


   Del Diccionari català valencià balear
© Alcover/Moll