Un tast de català d’Elna (5)

Esdruixolitis «croníca»

 

Joan Bosch

 

Com ho diu el títol de l’article, nosaltres, rossellonesos, patim d’una aversió cròni­ca a les paraules esdrúixoles i sobreesdrúixoles. I això, com se manifesta exac­tament? Doncs, en el llenguatge dialectal no nos sentireu mai accentuar un fonema situat abans de la penúltima síl·laba d’un mot. Per a nosaltres és una cosa contra natura que nos esgarrapa el canyó i nos fereix les orelles per­què trenca la melodia de les frases a les quals estem habituats d’ençà de sem­pre. Aquesta particularitat prosòdica nos ve d’Occitània i de França i altera nota­blement la nostra manera de parlar si la comparem als altres parlars catalans. Per sort, el català conté una proporció més aviat baixa de paraules pro­paroxítones, la gran majoria de les quals són paraules cultes i poc fre­qüents. Això fa que, mitja pena, les nostres converses de cada dia no se’n troben gaire afectades.

Per arribar a esquivar els mots que nos posen problema, hem elaborat diverses estratègies. Aquí sota en veurem qualques unes:

 

Estratègia número 1: canviar l’accentuació dels mots.

tómbola        : tombolà

número         : numerò

fórmula         : formula

catàstrofe     : catastrofe

fàbrica           : fabrica

indígena       : indigena

 

Estratègia número 2: demanar ajuda als sinònims.

escórpora     : rascassa

tórtora          : tortorella

mèdica          : medical

última           : darrera

denúncia      : denunciació

òliba             : cabeca / xibeca

 

Estratègia número 3: contreure per suprimir una síl·laba.

pòlvora          : polvra

càmfora       : camfra

córpora          : corpra

màrfega       : marfa

ànima             : aima

àliga             : alga / agla

 

Estratègia número 4: suprimir la vocal neutra que fa nosa.

història          : histori

històries      : historis

ràbia               : rabi

fúria              : furi

negligència    : negligenci

arrogància   : arroganci

 

Estratègia número 5: afegir una vocal neutra al masculí per aplanar la forma femenina.

rígid/rígida/rígidament                     : rigide/rigida/rigidament

ràpid/ràpida/ràpidament                 : rapide/rapida/rapidament

màgic/màgica/màgicament             : magique/magica/magicament

pacífic/pacífica/pacíficament          : pacifique/pacifica/pacificament

lògic/lògica/lògicament                    : logique/logica/logicament

benèvol/benèvola/benèvolament   : benevole/benevola/benevolament

 

Estratègia número 6: afegir una síl·laba al masculí per aplanar la forma adver­bial.

fàcil/fàcilment             : facil·le/facil·lement

difícil/difícilment         : dificil·le/dificil·lement

àgil/àgilment               : agil·le/agil·lement

 

Glossari:

canyó

gargamella, gola

qualques unes

unes quantes

 

Publicat originàriament a InfoMigjorn, núm. 1.321, 14 de març del 2017