Quarteres, pams i aiminades

Josep Maria Casals, des de Vic, ens envia aquest missatge:

Em sembla que a Osona una quartera té 96.000 pams quadrats, essent el pam no pas 20 centímetres sinó la vuitena part de la cana, que fa 1,555 metres. Aquest pam fa, doncs, 19,4375 centímetres.
   Això fa que un metre quadrat tingui no pas 5 x 5 = 25 pams quadrats, sinó 26,767881 pams quadrats o que, inversament, un pam quadrat no siguin 0,04 metres quadrats sinó 0,037816 metres quadrats, de manera que una quartera tindria 3.627 metres quadrats, una mica més d’un terç d’hectàrea.

I Joan Bosch, d’Elna (Rosselló), i ara a Tolosa de Llenguadoc, en proposa una altra, de mesura:

El tema de la setmana són les unitats de mesura. De cinc, n’hem vistes tres d’agràries: la quartera, la tafulla i la vessana. A les comarques catalanes de França, però, la pagesia en fa servir una altra que és l’aiminada.
   El Diccionari català-valencià-balear ens diu: «Mida agrària equivalent a una extensió de terra capaç de contenir una aimina de sembradura, la qual extensió era variable segons les comarques, així com ho era l’aimina. L’aiminada del Rosselló era de prop de 60 àrees, la del Vallespir, de prop de 64, la d’Estagell, de 47,8 àrees.»

Mot relacionat