Més sobre l’etimologia de ‘tastar’

Mercè Piqueras, de Barcelona, ens adverteix sobre les semblances entre el nostre tastar i l’anglès taste. Això és el que en diu Joan Coromines al volum VIII del seu Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana:

Tastar és un mot comú al català amb l’occità tastar, francès tâter i italià tastare, en tots ells tan antic com les llengües respectives i tan general com en català; en aquestes avui significa ‘palpar’, ‘tocar lleument’, però l’accepció ‘gustar’ es troba també en francès antic, on era tan cabdal que és en aquesta que des del normand va passar a ser el mot fonamental de l’anglès taste tan general com en català; i en aquesta accepció resta avui en molts parlars del centre de França, així com en molts dialectes del Nord i del Migdia d’Itàlia, i és el sentit més general en llengua d’oc antiga i moderna.

Mot relacionat