Més passatges amb l’adverbi ferm

No hem de confondre l’adjectiu ferm -a amb l’ús que proposem avui de ferm com a adverbi, que es fa servir sobretot a les Illes. Per aglapir-ne millor l’ús, vegem-ne uns quants passatges més del Dietari de l’excursió filològica 1906, que deixem en la grafia original de mossèn Alcover:

Mentres tant, jo fas preguntes de conjugació a un parell d’homes y dones que se miren la feta y també menjen. Les demán si son menjadors ferm, y me diuen qu’es una de les coses que hi tenen més gust…

Per devant l’esglèsia en passen altres de dones de Noedes, y el Dr. Schädel prou que les espluga demanantlos paraules y més paraules, y les hi diuen fent ulls ferm y qualque comentari ben afuat y rialles ben fresques.

No n’havia vist cap may d’ofici axí. M’ha costat ferm reconcentrarme per dir la missa.

Torna el Dr. Schädel de passetjar amb el bon company Schulze; els-e cont la passada; riuen ferm.

De manera que Andorra no es una república, en rigor, sinó un Principat democrátic amb dos Prínceps; y els agrada ferm a n-els andorrans tenirne dos, perque, en no fer bo amb un, se’n van a l’altre.

Un país que per unes ganáncies y ventatges tan migrades y discutibles com les apuntades, dificulta l’establiment y espandiment de les vies de comunicació, es un país que, si no es mort, en té poca ferm de vida, está incapacitat per la vida.

Com veu l’equipatge que duym, fa nassos ferm. Prova d’engirgolar-lo demunt les dues bísties, y no li surt la cosa; y acaba per dir que aquexes bísties no mos poren dur a nosaltres y l’equipatge.

Una nova sorpresa: aquests senyors son afectats ferm de cantar, y ja son partits canta qui canta tots plegats, y just cansons catalanes, com se suposa.

Jo acab de resar; deym amb el doctor algunes frases en alemany. Aquella gent escolta y no entenen mitja paraula, y miren ferm; llavò seguim en francès, y no hu entenen, tampoch. Mos miren a nosaltres y se miren a ells, y escolten, boca closa. Un diu baxet a nels altres: —Parlen en llatí.

Torneu a ferm

Mot relacionat